Jun
05

Khấn xin các đẳng Linh Hồn rất hiệu nghiệm

Xin nhan loi co chua oi

Thánh Kinh dạy ta rằng những ai cứu trợ người nghèo sẽ được Chúa giải thoát trong những ngày xấu.

Trong ngày lễ các đẳng Linh Hồn, Giáo Hội áp dụng những lời đó cho những ai giúp đỡ các đẳng Linh Hồn.

Câu truyện sau đây chứng minh lòng tri ân của các đẳng Linh Hồn đối với những người đã cứu giúp mình. Guillaume Freyssen là một người bán sách lớn ở Ba Lan, đã viết bức thư này cho cha Jacques Monfort, dòng Tên:

“Con viết để tin cha rõ vợ con và con trai con đã được ơn lạ lành bệnh. Đang khi con đọc quyển sách cha viết về sự nhiệt tình đối với các đẳng Linh Hồn, người ta đến tin con là con trai con lâm một trọng bệnh gần hấp hối.

Các thầy thuốc đều chạy cả, và con chuẩn bị việc ma chay.

Con liền có ý nghĩ là có thể cứu bằng một lời khấn với các đẳng Linh Hồn. Sáng tinh sương con đã chạy đến nhà thờ và hứa sẽ biếu không 100 quyển sách của cha dạy cứu giúp các đẳng Linh Hồn, nếu con trai con được lành bệnh.

Con trở về nhà và thấy con trai con khá hơn trước; cháu đòi ăn, mặc dầu mấy ngày trước, không nuốt được một giọt nước. Sáng hôm sau, cháu lành bệnh hẳn.

Hết lòng tri ân, con phân phát 100 tác phẩm như đã khấn. Ba tuần sau, nhà con bị một cơn bệnh làm run lẩy bẩy cả tứ chi. Nàng bị cấm khẩu và người ta đoán là nàng sắp chết.

Bấy giờ con trở lại nhà thờ trước và khấn, lần này, sẽ biếu tặng 200 quyển sách đó, để phổ biến sự tôn kính các đẳng Linh Hồn cho nhiều người hơn nữa.

Sau việc đạo đức đó, con về nhà và thấy người giúp việc chạy ra đón con và cho biết cơn bệnh đã thuyên giảm, bà đã nói được dễ dàng. Vài phút sau, nàng khác hoàn toàn và cùng đi với con đến nhà thờ cám ơn Chúa. Con liền phân phát sách như đã hứa.

Cha có thể tin chắc rằng những điều con thuật lại trên đây, con ký chứng trước mặt Chúa. Con tha thiết xin cha giúp con tạ ơn Ngài đã thương ban cho con những hồng ân đó”.

Lời nguyện:

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Trích sách  tháng các Linh Hồn

Speak Your Mind